Tên Seminar: “ Phân tích cường độ tập luyện thích hợp nội dung cầu lông đơn phù hợp với trình độ và giới tính cho các đối tượng khác nhau ”

Thời gian: 8h ngày 31 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tổ bộ môn khoa GDTC

Người trình bày: Phạm Anh Vũ

Đơn vị: Tổ bộ môn Điền kinh và Các môn Bóng – Khoa GDTC