Tên seminar : Đề cương và phương pháp giảng dạy học phần giảng dạy SĐH "Phương pháp nghiên cứu khoa học Kinh tế"

Thời gian: 8h30 ngày 10/03/2021
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế

Người trình bày: TS. Trần Thị Thanh Tâm

Đơn vị: BM Kinh tế, Khoa Kinh tế