Tên seminar : Bài giảng học phần giảng dạy SĐH "Phương pháp nghiên cứu khoa học Kinh tế"

Thời gian: 8h30 ngày 22/03/2021
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế

Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh

Đơn vị: BM Kinh tế, Khoa Kinh tế