Tên seminar : Rà soát mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT tiếp cận CDIO ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đầu tư

Thời gian: 15h00 ngày 26/03/2021
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế

Người trình bày: TS. Lê Vũ Sao Mai

Đơn vị: BM Kinh tế, Khoa Kinh tế