Tên Seminar: Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá khả năng thanh khoản ngân hàng thương mại – Liên hệ với các NHTMNN ở Việt Nam

Thời gian: 8h ngày 15/5/2018

Địa điểm: VPK

Người trình bày: NCS. Hoàng Thị Thanh Huyền

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế