Tên Seminar: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm
tra đánh giá khối kiến thức tài chính – tiền tệ tiếp cận CDIO
Thời gian: 14h30 ngày 7/9/2018
Địa điểm: VPK
Người trình bày: Ths. Bành Thị Thảo
Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế