Tên Seminar: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm
tra đánh học phần lý thuyết tài chính tiền tệ tiếp cận CDIO
Thời gian: 8h ngày 9/10/2018
Địa điểm: VPK
Người trình bày: Ths. Hoàng Thị Việt
Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế