Tên Seminar: Tổ chức đánh giá học phần quản trị tài chính tiếp cận CDIO

Thời gian: 8h0 ngày 15/1/2019

Địa điểm: VPK

Người trình bày: Ths. Đoàn Thị Ngọc Hân

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế