1. Tên seminar: Một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện giảng dạy học phần Marketing căn bản theo hướng tiếp cận CDIO

2. Thời gian: 7h30thứ 5 ngày 17/01/2018

3. Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế

4. Người trình bày: Trần Thị Lê Na

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế