1. Tên seminar: Triển khai nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá  thực hiện giảng dạy học phần Quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng tiếp cận CDIO

2. Thời gian: 7h30thứ 5 ngày 24/01/2018

3. Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế

4. Người trình bày: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế