1. Tên seminar: Một số vấn đề trao đổi trong giảng dạy học phần thống kê kinh tế theo hướng tiếp cận CDIO 

2. Thời gian: 15h00, thứ 6 ngày 12/4/2019

3. Địa điểm:  Phòng A1 202

4. Người trình bày: Th.S Trần Thị Thanh Tâm 

5. Đơn vị: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế