Tên Seminar:  Đổi mới nội dung, tổ chức thực hiện học phần khối kiến thức ngân hàng tiếp cận CDIO

Thời gian: 7h30 ngày 30/8/2019

Địa điểm: VPK

Người trình bày: Ths. Bành Thị Thảo

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế