Tên Seminar:  Kinh nghiệm thực hiện các học phần chuyên ngành tài chính – ngân hàng tiếp cận CDIO

Thời gian: 8 h ngày 6/9/2019

Địa điểm: VPK

Người trình bày: Ts. Đặng Thành Cương

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế