1. Tên seminar: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần Kinh tế phát triển theo hướng tiếp cận CDIO

2. Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

3. Thời gian: 14h30 ngày 09/10/2019

4. Địa điểm: Văn phòng khoa

5. Đơn vị: BM Kinh tế, Khoa Kinh tế