1. Tên seminar: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần Chính sách phát triển theo hướng tiếp cận CDIO

2. Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

3. Thời gian: 08h30 ngày 10/10/2019

4. Địa điểm: Văn phòng khoa

5. Đơn vị: BM Kinh tế, Khoa Kinh tế