1. Tên seminar:  “Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của lao động quản lý tại các DNNVV ở khu vực Bắc Trung Bộ”.

2. Thời gian: 14h00thứ 6 ngày 11/10/2019

3. Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế

4. Người trình bày: Trần Quang Bách

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế