Tên Seminar:  Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy học phần tài chính doanh nghiệp theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 8 h ngày 16/10/2019

Địa điểm: VPK

Người trình bày: NCS.Ths. Đoàn Thị Ngọc Hân

Đơn vị: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kinh tế