Tên Seminar: Nội dung và phương pháp giảng dạy hoc phần Kinh tế phát triển theo tiếp cận CDIO
Người thực hiện: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng
Thời gian: 14h ngày 02/12/2019
Địa điểm: VPK Kinh tế

Đơn vị: Khoa Kinh tế