Tên Seminar: Nội dung và phương pháp giảng dạy hoc phần Kinh tế đầu tư theo tiếp cận CDIO
Người thực hiện: TS. Lê Vũ Sao Mai
Thời gian: 14h ngày 03/12/2019
Địa điểm: VPK Kinh tế

Đơn vị: Khoa Kinh tế