ên Seminar: Nội dung và phương pháp giảng dạy hoc phần Quản lý dự án đầu tư theo tiếp cận CDIO
Người thực hiện: ThS. Trần Thị Thanh Thủy
Thời gian: 08h ngày 04/12/2019
Địa điểm: VPK Kinh tế

Đơn vị: Khoa Kinh tế