Tên Seminar: Nội dung và phương pháp giảng dạy hoc phần Thị trường vốn đầu tư theo tiếp cận CDIO
Người thực hiện: ThS. Cao Thị Thanh Vân
Thời gian: 14h ngày 04/12/2019
Địa điểm: VPK Kinh tế

Đơn vị: Khoa Kinh tế