Tên Seminar:  Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn Kế toán quốc tế theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 14 h ngày 14/02/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Kinh tế

Người trình bày: ThS. Phan Thị Nhật Linh

Đơn vị: Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế