1. Tên seminar:  Thông qua các sản phẩm thuộc đề tài CDIO: “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chuyên sâu quản trị theo tiếp cận CDIO”

2. Thời gian: 19h30, thứ 6 ngày 10/4/2020

3. Phòng họp Zoom: ID: 598-461-1279; Pass: 123456

4. Người trình bày: Hoàng Thị Cẩm Thương

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế