1. Tên seminar:  Phân tích mối liên hệ giữa niềm tin của nhân viên và hiệu quả hoạt động quản trị trong doanh nghiệp” 

2. Thời gian: 8h00thứ 6 ngày 16/10/2020 

3. Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế 

4. Người trình bày: Trần Quang Bách 

5. Đơn vị: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế