Tên Seminar:  Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay.
Thời gian: 15h.
Địa điểm: Phòng họp BM.
Người trình bày: TS. Đinh Ngọc Thắng.
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN – Khoa Luật