Tên Seminar: Những điểm mới về hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật

Lao động 2019

Luật chuyên ngành: Luật Lao động

Thời gian: 14h.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Luật

Người trình bày: Th.S Chu Thị Trinh

Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế, Khoa Luật