Tên Seminar: Thiết kế ngân hàng câu hỏi cho môn học Lịch sử NN và PL Việt Nam.

Thời gian: 7h đến 11h ngày 15/10/2018
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1.
Người trình bày: TS. Tăng Thị Thanh Sang
Đơn vị: Bộ môn Hành chính Nhà nước, Khoa Luật