Tên Seminar: Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật chứng thực ở Việt Nam.

Thời gian: 7h đến 11h ngày 18/10/2018
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1.
Người trình bày: ThS. Ngô Thị Thu Hoài.
Đơn vị: Bộ môn Hành chính Nhà nước, Khoa Luật.