Tên Seminar: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay
Thời gian: 14h -16h ngày 10/04/2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Đinh Ngọc Thắng
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN, Khoa Luật.