Tên Seminar: Tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc
tỉnh ở Việt Nam hiện nay.
Thời gian: 14h -16h ngày 05/04/2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Đinh Văn Liêm
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN, Khoa Luật.