Tên Seminar: Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng theo
pháp luật tại Việt Nam hiện nay.
Thời gian: 14h -16h ngày 12/04/2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Đinh Văn Liêm
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN, Khoa Luật.