Tên seminar: Xây dựng đề cương bài giảng học phần Phiên dịch 2 tiếp cận CDIO
Thời gian: từ 13h30 đến 17h30 Thứ bảy, ngày 30/05/2019
Địa điểm: Văn phòng khoa SP Ngoại ngữ, tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Nguyễn Thị Lan Phương
Khoa: Sư phạm Ngoại ngữ