Tên seminar: Xây dựng tóm tắt bài giảng ppt cho học phần Lý thuyết Dịch theo hướng tiếp cận CDIO
Thời gian: Từ 13h30 – 17h 30 ngày 31 tháng 5 năm 2019
Địa điểm: Văn phòng khoa SP Ngoại ngữ, tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Khoa: Sư phạm Ngoại ngữ