Tên seminar: Thiết kế bài giảng ppt cho học phần Phiên dịch 2 tiếp cận CDIO
Thời gian: Từ 13h30 – 17h 30 Thứ bảy, ngày 03/06/2019
Địa điểm: Văn phòng khoa SP Ngoại ngữ, tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Nguyễn Thị Lan Phương
Khoa: Sư phạm Ngoại ngữ