Tên seminar: Effect of using short videos and films on teaching vocabulary to 2 nd year-English majors
Thời gian: Từ 13h30 – 17h 30 ngày 04/06/2019
Địa điểm: Văn phòng khoa SP Ngoại ngữ, tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Dương Đức Ánh
Khoa: Sư phạm Ngoại ngữ