Tên seminar:   Experiential Learning with Dvolver 

Thời gian:  Từ 7h30' ngày 10/6/2019

Địa điểm: Phòng Lab Tầng 2, Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Người trình bày:  Nguyễn Thị Tô Hằng

Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.