Người báo cáo:  Nguyễn Duy Bình

Tên báo cáo:  Techniques of teaching English literature

Thời gian: Thứ 7- 7h30-11h30 ngày 17/01/2020

Địa điểm: VPK-Tầng 2-Thư Viện NTH

Tổ bộ môn: Biên-phiên dịch