Tên seminar: Pronunciation problems of English vowels by Vietnamese students at
Vinh University and solutions
Thời gian: từ 07 h 30’, thứ Ba, ngày 17.12.2019
Địa điểm: Phòng 204- Thư viện
Người trình bày: Võ Thị Hồng Minh
Đơn vị: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh- Khoa SP Ngoại ngữ