Tên seminar : Quelques suggestions dans l'exploitation des activités dans un cours de compréhension écrite au niveau intermédiaire
Người trình bày : Trương Thị Minh
Thời gian : từ 7h đến 11h, ngày 30/11/2019
Địa điểm : Văn phòng Khoa SPNN
Đơn vị : Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa Sư phạm Ngoại ngữ