Thời gian 17h30  ngày 06/01/2020
Địa điểm: Phòng Lab tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Trần Thị Thu Trang
Đơn vị: Khoa Sư phạm ngoại ngữ