Tên báo cáo: Using prior knowledge activation to improve reading comprehension skills for English majored students.
Người báo cáo: Ths Nguyễn Thị Hiền Lương
Thời gian: 7h30 ngày 11tháng 1 năm 2020
Địa điểm: Tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào
Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ