Tên Semina:  Quelques interférences syntaxiques de l'anglais sur le francais chez les étudiants d'anglais à l' université de Vinh.

Người trình bày: Nguyễn Thị Liên

Thời gian: 7h ngày 03/6/2020

Địa điểm: Tầng hai thư viện Nguyễn Thúc Hào

Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ