Tên báo cáo: Using Prior knowledge activation to improve reading comprehension skills
for non English majored students.
Người báo cáo: Ths Nguyễn Thị Hiền Lương
Thời gian: 14h ngày 13 tháng 6 năm 2020
Địa điểm: Văn phòng khoa Sư phạm Ngoại Ngữ
Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ