- Tên seminar Tiếng Anh:  Optimal design of post - tensioned I section steel beams using Differential Evolution Algorithm 
Thời gian: 07h30  đến 11h30 Thứ 7 ngày 13 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm:  Văn phòng Khoa Xây dựng
- Người trình bày:  
Nguyễn Trọng Hà
- Đơn vị:  Bộ môn Cơ sở xây dựng - Khoa Xây dựng