- Tên Seminar: Xây dựng bài thực hành học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật sử dụng phần mềm AutoCad

Thời gian: 14h  đến 17h Thứ 3 ngày 13 tháng 08 năm 2019

- Địa điểm:  Văn phòng Khoa Xây dựng

- Người trình bày: Phạm Hồng Sơn

- Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng - Khoa Xây dựng.