- Tên Seminar: Xây dựng đề cương môn học Sức bền vật liệu 1 theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 14h  đến 17h Thứ 6 ngày 16 tháng 08 năm 2019

- Địa điểm:  Văn phòng Khoa Xây dựng

- Người trình bày: Nguyễn Xuân Hiệu

- Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng - Khoa Xây dựng.