Tên Seminar: Mục tiêu và CĐR của chương trình đào tạo
Thời gian: 8h ngày 23/2/2021
Địa điểm: Phòng TN 116
Người trình bày: ThS. Đào Thị Thanh Xuân
Đơn vị: Viện Công nghệ Hóa, Sinh - MT