Tên seminar:
1. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần
Sức khỏe môi trường tiếp cận CDIO cho ngành Điều dưỡng.
2. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần
Sinh lý người và động vật tiếp cận CDIO cho ngành Công nghệ sinh học.
- Thời gian: 13:30, ngày 24/07/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.
- Người trình bày:
1. TS. Đào Thị Minh Châu
2. TS. Hồ Đình Quang
- Đơn vị: Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường