Tên seminar:
1. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần
Hóa sinh tiếp cận CDIO cho ngành Điều dưỡng.
2. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần
Sinh hóa môi trường tiếp cận CDIO cho ngành Khoa học môi trường.
3. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương tổng quát học phần Kỹ
thuật phòng thí nghiệm tiếp cận CDIO cho ngành Công nghệ sinh học.
- Thời gian: 13:30, ngày 25/07/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.
- Người trình bày:
1. TS. Lê Quang Vượng
2. ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
3. ThS. Nguyễn Đức Diện
- Đơn vị: Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường