Seminar: “Thiết kế bài giảng thực hành phần Hidrocacbon thuộc học phần Hóa hữu cơ theo chương trình tiếp cận CDIO”.
Thời gian: 14h ngày 31 tháng 08 năm 2020.
Địa điểm: Văn phòng Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.
Người trình bạy: Nguyễn Văn Quốc
Đơn vị tổ chức: Bộ môn Hóa dược – Phân tích kiểm nghiệm, Viện Công nghệ Hóa sinh – Môi trường.